سوابق تحصیلی

  1. فوق تخصصی طب نوزادان و پیرامون تولد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فارغ التحصیل سال  1382

  2. تخصص بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران)، فارغ التحصیل  1379

  3. دکترای پزشکی عمومي، دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران) فارغ التحصیل سال 1375

  4. کارشناسی ارشد علوم قرآنی و معارف اسلامی، دانشکاه پیام نور، تهران جنوب، سال 1398

  5. کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق،  دانشگاه پیام نور مشهد، فارغ التحصیل سال 1400

  6. کارشناسی ارشد علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی، دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم، (در مرحله پایان نامه)

  7. دیپلم زبان انگلیسی، موسسه جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران، فارغ التحصیل سال 1397